சித்தர்கள் வகுத்த தமிழ் எண் வடிவங்கள்


சித்தர்கள் வகுத்த தமிழ் எண் வடிவங்கள்

* = 1

* = 2

* = 3

* = 4

* = 5

* = 6

* = 7

* = 8

* = 9

* = 10

* ௰௧ = 11

* ௰௨ = 12

* ௰௩ = 13

* ௰௪ = 14

* ௰௫ = 15

* ௰௬ = 16

* ௰௭ = 17

* ௰௮ = 18

* ௰௯ = 19

* ௨௰ = 20

* = 100

* ௱௫௰௬ = 156

* ௨௱ = 200

* ௩௱ = 300

* = 1000

* ௲௧ = 1001

* ௲௪௰ = 1040

* ௮௲ = 8000

* ௰௲ = 10,000

* ௭௰௲ = 70,000

* ௯௰௲ = 90,000

* ௱௲ = 100,000 (lakh)

* ௮௱௲ = 800,000

* ௰௱௲ = 1,000,000 (10 lakhs)

* ௯௰௱௲ = 9,000,000

* ௱௱௲ = 10,000,000 (crore)

* ௰௱௱௲ = 100,000,000 (10 crore)

* ௱௱௱௲ = 1,000,000,000 (100 crore)

* ௲௱௱௲ = 10,000,000,000 (thousand crore)

* ௰௲௱௱௲ = 100,000,000,000 (10 thousand crore)

* ௱௲௱௱௲ = 1,000,000,000,000 (lakh crore)

* ௱௱௲௱௱௲ = 100,000,000,000,000 (crore crore)

= நாள்

= மாதம்

= வருடம்

தமிழ் எண்வரிசையும் அளவீட்டு முறைகளும்

ஏறுமுக எண்கள்

1 = ஒன்று -one

10 = பத்து -ten

100 = நூறு -hundred

1000 = ஆயிரம் -thousand

10000 = பத்தாயிரம் -ten thousand

100000 = நூறாயிரம் -hundred thousand

1000000 = பத்துநூறாயிரம் – one million

10000000 = கோடி -ten million

100000000 = அற்புதம் -hundred million

1000000000 = நிகர்புதம் – one billion

10000000000 = கும்பம் -ten billion

100000000000 = கணம் -hundred billion

1000000000000 = கற்பம் -one trillion

10000000000000 = நிகற்பம் -ten trillion

100000000000000 = பதுமம் -hundred trillion

1000000000000000 = சங்கம் -one zillion

10000000000000000 = வெல்லம் -ten zillion

100000000000000000 = அன்னியம் -hundred zillion

1000000000000000000 = அர்த்தம் -?

10000000000000000000 = பரார்த்தம் —?

100000000000000000000 = பூரியம் -?

1000000000000000000000 = முக்கோடி -?

10000000000000000000000 = மஹாயுகம் -????????????????

இறங்குமுக எண்கள்

1 – ஒன்று

3/4 – முக்கால்

1/2 – அரை கால்

1/4 – கால்

1/5 – நாலுமா

3/16 – மூன்று வீசம்

3/20 – மூன்றுமா

1/8 – அரைக்கால்

1/10 – இருமா

1/16 – மாகாணி(வீசம்)

1/20 – ஒருமா

3/64 – முக்கால்வீசம்

3/80 – முக்காணி

1/32 – அரைவீசம்

1/40 – அரைமா

1/64 – கால் வீசம்

1/80 – காணி

3/320 – அரைக்காணி முந்திரி

1/160 – அரைக்காணி

1/320 – முந்திரி

1/102400 – கீழ்முந்திரி

1/2150400 – இம்மி

1/23654400 – மும்மி

1/165580800 – அணு –> ≈ 6,0393476E-9 –> ≈ nano = 0.000000001

1/1490227200 – குணம்

1/7451136000 – பந்தம்

1/44706816000 – பாகம்

1/312947712000 – விந்தம்

1/5320111104000 – நாகவிந்தம்

1/74481555456000 – சிந்தை

1/489631109120000 – கதிர்முனை

1/9585244364800000 – குரல்வளைப்படி

1/575114661888000000 – வெள்ளம்

1/57511466188800000000 – நுண்மணல்

1/2323824530227200000000 – தேர்த்துகள்

அளவைகள்

நீட்டலளவு

10 கோன் – 1 நுண்ணணு

10 நுண்ணணு – 1 அணு ==> 10 Ångströms = 1 nanometer ?!!

8 அணு – 1 கதிர்த்துகள்

8 கதிர்த்துகள் – 1 துசும்பு

8 துசும்பு – 1 மயிர்நுணி

8 மயிர்நுணி – 1 நுண்மணல்

8 நுண்மணல் – 1 சிறுகடுகு

8 சிறுகடுகு – 1 எள்

8 எள் – 1 நெல்

8 நெல் – 1 விரல்

12 விரல் – 1 சாண்

2 சாண் – 1 முழம்

4 முழம் – 1 பாகம்

6000 பாகம் – 1 காதம்(1200 கெசம்)

4 காதம் – 1 யோசனை

பொன்நிறுத்தல்

4 நெல் எடை – 1 குன்றிமணி

2 குன்றிமணி – 1 மஞ்சாடி

2 மஞ்சாடி – 1 பணவெடை

5 பணவெடை – 1 கழஞ்சு

8 பணவெடை – 1 வராகனெடை

4 கழஞ்சு – 1 கஃசு

4 கஃசு – 1 பலம்

பண்டங்கள் நிறுத்தல்

32 குன்றிமணி – 1 வராகனெடை

10 வராகனெடை – 1 பலம்

40 பலம் – 1 வீசை

6 வீசை – 1 தூலாம்

8 வீசை – 1 மணங்கு

20 மணங்கு – 1 பாரம்

முகத்தல் அளவு

5 செவிடு – 1 ஆழாக்கு

2 ஆழாக்கு – 1 உழக்கு

2 உழக்கு – 1 உரி

2 உரி – 1 படி

8 படி – 1 மரக்கால்

2 குறுணி – 1 பதக்கு

2 பதக்கு – 1 தூணி

பெய்தல் அளவு

300 நெல் – 1 செவிடு

5 செவிடு – 1 ஆழாக்கு

2 ஆழாக்கு – 1 உழக்கு

2 உழக்கு – 1 உரி

2 உரி – 1 படி

8 படி – 1 மரக்கால்

2 குறுணி – 1 பதக்கு

2 பதக்கு – 1 தூணி

5 மரக்கால் – 1 பறை

80 பறை – 1 கரிசை

96 படி – 1 கலம்

120 படி – 1 பொதி.